Meny

ISO 14001

ISO14001 är ett miljöledningssystem vars syfte är att du ska:
• ständigt förbättra din miljöpåverkan (minska ditt ekologiska fotavtryck)
• skydda miljön dvs förebygga att du förorenar miljön

Grunden i ISO 14001 är också att du ska uppfylla de miljöförfattningar som din verksamhet omfattas av. Hur högt du sedan lägger ribban avgör du!

Hur blir man ISO 14001-certifierad?

certwayflow.jpg

Innan du kan certifiera ditt miljöarbete enligt ISO 14001, måste vissa moment vara genomförda nämligen:
1. Information: beskrivningen av ert miljöarbete måste vara dokumenterad. OBS att beskrivningen (informationen) inte behöver vara i ”pappersform” utan det kan även röra sig om instruktionsfilmer för hur man t ex sopsorterar.

2. Implementering/Utbildning: för att dina medarbetare ska kunna göra rätt ur miljösynpunkt, behöver de en grundläggande miljöutbildning. Det är också ett krav i ISO 14001 att all personal och eventuella underentreprenörer ska få en utbildning/introduktion i företagets miljöarbete.

3. Internrevision: innan certifieringsrevisionen är det bra att du utför en internrevision där du själv granskar att standardens krav och relevanta miljölagar uppfylls. Genom att göra internrevision innan certifieringen får du dessutom en bra lista på åtgärder, som du måste genomföra innan certifieringsrevisorn kommer.

4. Ledningens genomgång: Vid certifieringsrevisionen måste du kunna visa upp protokollet från ledningens genomgång. Det är ett ledningsmöte där miljöarbetet utvärderas, beslut fattas samt resurser tillsätts vid behov.

Certifieringsrevisionerna utförs av ett av SWEDAC ackrediterad certifieringsbolag. Var noga med att kontrollera att certifieringsbolaget har de rätta ackrediteringarna. Annars får du en certifiering som inte är värd papperet som det står på.

5. Certifieringsrevision 1 och 2:
Steg 1: i certifieringens första steg granskar certifieringsrevisorn om du uppfyller standardens krav samt aktuell miljölagstiftning. Brister noteras som avvikelser, som du behöver åtgärda innan certifieringsrevision 2.
Steg 2: nu är det dags för certifieringsrevisorn att granska att ni arbetar så som ni har beskrivit i er information enl punkt 1. Fokus läggs även på hur engagerad ledningen, personalen samt inhyrd personal är i miljöarbetet. Ev brister rapporteras även denna gång i som en avvikelse och när du har rapporterat in dina åtgärder och revisorn godkänt dessa, får du ditt certifikat.

Vad kan Certway hjälpa till med?

När det gäller att ta fram och införa ett miljöledningssystem är det rätt att spänna bågen för högt, då det är mycket känslor som spelar in. Det är också lätt att fokusera på fel saker och att krångla till det.

Vi på Certway har både gedigna miljökunskaper och erfarenhet av att införa ISO 14001 i både stora och små företag och vi kan vägleda dig till enkelt och effektivt miljöarbete som utgår från ditt företags miljöpåverkan och ambitionsnivå.

Vi garanterar att du får ett miljöarbete som speglar din ambitionsnivå och att du kommer i mål med din certifiering!

Vill du veta mer? Kontakta oss redan idag så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med ditt miljöarbete.

Vad är ISO 14001?

Miljöstandarden ISO 14001 är en internationell standard som beskriver hur du som företag ska arbeta för att:
- uppfylla aktuell miljölagstiftning och andra miljökrav som ställs på ditt företag,
- ständigt förbättra ditt företags miljöarbete dvs minska ert ekologiska fotavtryck,
- förebygga föroreningar dvs hur du arbetar för att förebygga att din verksamhet påverkan miljön.

På samma sätt som för ISO 9001 är det endast ISO 14001 som är certifieringsbar i ISO 14000-serien. Andra standarder i serien är t ex
• ISO 14004 som är en standard som ger tips och råd hur ISO 14001- ska tolkas,
• ISO 14006 som vägleder hur du ska integrera ekodesign i miljöarbetet,
• ISO 14020, 14021, 14024 och ISO 14025 beskriver vad som gäller vid miljömärkning och framtagande av miljödeklarationer,
• ISO 14040 och ISO 14044 handlar om livscykelanalyser hur dessa ska göras på ett standardiserat sätt,
• ISO 14063 som vägleder dig när det gäller miljökommunikation.

Då standarden är internationell innebär det att alla företag som certifierar sig enligt ISO 14001 uppfyller samma krav, oavsett vilken del av världen företaget befinner sig i.

Vad krävs enligt ISO 14001?

11998183-3d-white-people-ecological-superhero.jpg För att du ska kunna certifiera dig enligt ISO 14001 måste du bl a kunna uppvisa följande:
- Miljöpolicy.
- Miljömål inkl handlingsplaner till dessa.
- Miljöaspektregister inkl vilka som är era betydande miljöaspekter.
- Intressentlista inkl lista över era bindande krav (lagregister).
- Kartläggning över miljörisker och miljömöjligheter inkl handlingsplaner för att hantera allvarliga miljörisker och fantastiska miljömöjligheter.
- Miljörutiner för ert dagliga arbete inkl styrning av utlagda processer (=miljömanual).
- Ev kalibreringsintyg för mätutrustning för miljöarbetet.
- Miljökompetens för personal.
- Intern och extern miljökommunikation.
- Hantering av miljöavvikelser.
- Resultat interna miljörevisioner.
- Protokoll från ledningens genomgång.

ISO 14001 ställer även krav på att miljöarbetet ska ligga i linje med företagets långsiktiga strategier och mål samt att ledning och personal ska vara engagerade i miljöarbetet.

OBS också att miljöarbetet ska ha ett livscykelperspektiv dvs miljöarbetet ska ta hänsyn till företagets miljöpåverkan från vaggan till graven.

Miljömanualerna som vi tar fram till våra kunder brukar hamna på runt 15-30 sidor beroende på hur många anställda du har och vilken miljöpåverkan som du har.

Varför ISO 14001?

Den vanligaste orsaken till att våra kunder vill certifiera sig enligt ISO 14001 är att de har någon kund som ställer krav på att de ska vara miljöcertifierade. En annan vanlig orsak är att företaget ska vara med vid en offentlig upphandling och där är det vanligt med både krav på miljöarbete och hållbarhetsarbete.

Men det finns andra fördelar med att miljöcertifiera sig, bl a:
1. Miljö säljer idag, dvs det kan öka dina marknadsandelar eller generera nya kunder. Med dagens miljöfokus i pressen vill ingen offentlig verksamhet eller privat företag hängas ut som en miljöbov.

2. Minskad risk för miljösanktionsavgifter. Det finns miljöförfattningar som kan innebära att du som företag kan drabbas av sanktionsavgifter, t ex vid transport av farligt avfall. Tack vare ISO 14001 måste du veta vilka miljöförfattningar som du omfattas av samt säkerställa att du följer dessa.

3. Minskade kostnader för t ex avfallshantering, energiförbrukning, transporter m m. Det är inte alltid det finns så mycket att hämta på denna punkt, då dagens företag är kostnadsmedvetna, men vi stöter fortfarande på kunder som kan minska t ex energiförbrukningen med ca 10% tack vare ändrade rutiner.

Hur inför man ISO 14001?

1. Kartläggning & prioritering
Om du ska införa ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 är det bra att börja med att kartlägga:
• miljöpåverkan (miljöaspektregister).
• intressenterna och deras miljökrav (lagregister).
• vilka miljörisker och miljömöjligheter som finns (riskbedömning). Exempel på miljörisker är brand, kemikaliespill, läckage av köldmedium etc.

Utifrån kartläggningen är det dags att prioritera vad som är viktigt dvs vilka som är dina:
• betydande miljöaspekter (kommer från miljöpåverkan).
• bindande miljökrav, dvs vilka miljökrav som ni måste uppfylla, t ex miljöförfattningar.
• allvarliga miljörisker och fantastiska miljömöjligheter.

2. Manual
När kartläggningen och prioriteringen är klar är det ta beslut om hur ni ska arbeta för att:
- uppfylla miljökraven,
- minska miljöpåverkan samt
- förebygga miljöriskerna.
Och glöm inte att fånga möjligheterna ur miljösynpunkt!
Ert miljöarbete sammanställs sedan i en miljömanual eller motsvarande.

Kom även ihåg att ta fram en miljöpolicy samt miljömål som ligger i linje med resultatet från kartläggningen samt er ambitionsnivå på miljöarbetet.

3. Miljöutbildning för att personal
Nästa steg i införandet är att utbilda personalen. Kravet är att personalen ska ha kännedom om:
- företagets miljöpåverkan.
- miljöpolicy & miljömål.
- relevanta miljörutiner.
- hur de ska agera vid ett nödläge.

4. Internrevision
För att vara säker på att miljörutinerna verkligen följs och fungerar i verkligheten utförs en internrevision. Revisionen genererar ett antal avvikelser, som fungerar som en att-göra-lista på det som är kvar att göra innan du kan certifieras. För mer information se Internrevision.

5. Ledningens genomgång
Ett viktigt krav i ISO 14001 är ledningens engagemang. Det ska visas dels i att företagets miljöarbete ska ligga i linje med företagets långsiktiga strategi samt att ledningen ska genomföra ett ledningsgruppsmöte där miljöarbetet följs upp, beslut tas samt resurser tilldelas för att minska miljöpåverkan.

11997963-3d-white-people-seated-on-blue-earth-puzzle.jpg

Stockholmskontoret flyttar

Vårt huvudkontor i Stockholm har just flyttat till ny adress:
Yrkesvägen 21 B :1201, i Huddinge
Nytt telefonnummer är 08-77 47 777

CertwayNytt coronaspecial mars 2020

Läs mer om vad vi kan hjälpa till med ang. Coronakrisen här!

CertwayNytt mars 2020

Läs nyhetsbrevet här!

Certways KMA-samordnardagar 2020

Välkommen att delta i Stockholm 9/10 Göteborg 16/10 Örebro 23/10. Mer info och anmälan här

Övergång/uppgradering till ISO 45001

Behöver du hjälp med övergången från OHSAS 18001 eller AFS 2001:1 till ISO 45001? Ring eller mejla oss!

Certifierade företag 2020

SBT Sverige AB
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
Chemtronica AB
ISO 9001, ISO 14001
LIB Luck & InredningsBolaget AB
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
AB PODAB
ISO 9001, ISO 14001
Azalea Global IT AB
ISO 9001, ISO 14001
Bravura Sverige AB
ISO 9001, ISO 14001
Heda Skandinavien AB
ISO 45001
Komikapp AB
ISO 9001, ISO 14001
Intea Fastigheter AB (publ)
ISO 9001, ISO 14001
Datakompisen i Dorotea AB
ISO 9001, ISO 14001
Borga Plåt AB
EN 1090-1
City Golf Europe AB
ISO 9001, ISO 14001

Certifierade företag 2019

Under 2019 vägledde vi på Certway 29 kunder mot certifiering!
Du hittar dem här!

Certifierade företag 2018

Under 2018 vägledde vi på Certway 26 kunder mot certifiering!
Du hittar dem här!

Certifierade företag 2017

Under 2017 vägledde vi på Certway 34 kunder mot certifiering!
Du hittar dem här!

Vi berättar gärna mer om våra tjänster och den enkla vägen till ISO! Fyll i dina kontaktuppgifter här!

Certway AB - Yrkesvägen 21 B - 141 43 Huddinge - Telefon 08-77 47 777 - Mejladress marie@certway.se
ISO är ett registrerat varumärke av SIS (Standardiseringen i Sverige)

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.
Om du fortsätter att använda den här webbplatsen accepterar du användandet av cookies.
Läs mer om cookies